Reisbegeleider

Algemene voorwaarden

Versie 14 oktober 2021

 

Wat fijn dat je het voornemen hebt om je steentje bij te dragen aan een duurzame wereld! Een duurzame organisatie neerzetten is een reis die ik graag samen met je ga maken. In deze algemene voorwaarden leg ik je uit hoe we gaan samenwerken. Lees ze dan ook even aandachtig door. Zo voorkomen we misverstanden en vergroten we de kans op een duurzame samenwerking.

 

Uitrusting en reisplan

1 – Jouw reisbegeleider
Ik ben Merel Segers, jouw reisbegeleider! Ik handel ook onder de naam Sustainability Analysis & Communication. Als duurzaamheidsexpert help ik organisaties om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. Dat doe ik door te adviseren, te analyseren en te communiceren.

 

Zo neem je contact met mij op:

E-mail: info@merelsegers.nl
Telefoon: +31 6 33 612 174
Via de ouderwetse post: Swammerdamsingel 39, 3112 RG in Schiedam

KvK-nummer: 56182732

 

2 – Waar wil je naartoe?
Ik baseer mijn aanbod op de gegevens die jij aan mij verstrekt. Zorg er dan ook voor dat je mij van alle relevantie informatie voor de opdracht voorziet, zodat ik een goed reisplan kan uitstippelen.

 

In mijn offerte concretiseer ik hoe onze reis er uit zal komen te zien. Offertes zijn vrijblijvend en vervallen maximaal na 4 weken. Ik ga ervan uit dat ik voor die tijd een bericht ontvang of je de reis naar een duurzamere toekomst met mij aan wilt gaan.

 

Genoemde prijzen altijd zijn exclusief BTW.

 

Staat er een duidelijke fout (ofwel: een ‘kennelijke vergissing of verschrijving’) in mijn offerte? Dan ben ik daar niet aan gebonden.

 

Heb je mijn offerte aanvaard en wil je het reisplan wijzigen? Laat het mij vooral weten. Je begrijpt dat een wijziging van ons reisplan gevolgen kan hebben voor de hoogte van de prijs en / of oplevertermijnen. Wanneer ik een wijziging onverantwoord vind, blijven we bij ons oorspronkelijke plan.

 

3 – Reizen onder mijn voorwaarden
Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze overeenkomst. Ook wanneer er uit een overeenkomst een vervolgopdracht of meerwerk voortvloeit, zijn deze voorwaarden weer van toepassing.

 

We gaan op weg onder mijn voorwaarden: jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door mij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

We zijn op weg

4 – Routekaart
Op reis gebeuren er soms onverwachte dingen. Daarom vind ik het belangrijk dat jij durft te vertrouwen op mijn kennis zodat we samen onze mooie bestemming bereiken. Voordat we vertrekken is het dan ook belangrijk om te weten dat ik als expert zelfstandig aan een opdracht werk en deze uitvoer naar mijn eigen inzicht. Natuurlijk houd ik zoveel mogelijk rekening met jouw wensen.

 

Uiteraard doe ik mijn uiterste best voor jou. Het garanderen van resultaten doe ik alleen niet. Zo kan ik bijvoorbeeld niet beloven dat we altijd onze bestemming bereiken. Een jurist zou zeggen dat ik “alleen een inspanningsverplichting” heb.

 

5 – Een andere reisbegeleider inschakelen
Ik ben ervan overtuigd dat we door het bundelen van krachten méér kunnen bereiken. Soms kies ik er dan ook voor om een derde expert in te schakelen of voor vervanging te zorgen. Ik ben tegelijkertijd niet verantwoordelijk voor het handelen (of nalaten) van deze derde expert. En nu juridisch: artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en artikel 6:76 van ons Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Eventuele hiermee verband houdende extra kosten zijn voor jouw rekening, maar natuurlijk vraag ik hiervoor om jouw goedkeuring.

 

6 – Slechte weersomstandigheden & vertraging onderweg
Heb ik een datum voor oplevering (‘deadline’) aangegeven, dan geldt deze datum slechts als uitgangspunt. Ik mag er altijd voor kiezen om de oplevering uit te stellen, indien zich er omstandigheden voordoen waardoor ik de deadline niet kan halen. Natuurlijk stel ik je hiervan op de hoogte, zodat we alsnog samen onze bestemming kunnen bereiken.

 

7 – Vallen we bijna het ravijn in? Zeg het op tijd!
Zie je dat er iets niet helemaal goed gaat of heb je het idee dat we afwijken van ons reisplan? Laat het me dan vooral weten.

 

Natuurlijk neem ik jouw feedback uiterst serieus. Het is alleen wel goed om te weten dat ik jouw op- en aanmerkingen altijd naar mijn eigen inzicht verwerk.

 

8 – Wat gaat de reis kosten?
Jouw investering bestaat uit de afgesproken prijs (soms is dit op basis van nacalculatie) en extra (on)kosten die ik moet maken om onze reis te kunnen voortzetten.

 

Hebben we een vooruitbetaling afgesproken? Dan begin ik pas met mijn werkzaamheden op het moment dat ik de vooruitbetaling heb ontvangen.

 

Voor mijn facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Facturen stuur ik altijd digitaal naar je op. De factuur moet worden betaald zonder korting, verrekening of opschorting.

 

Ik verwacht dat je op tijd betaalt, maar het kan altijd gebeuren dat een factuur aan je aandacht is ontsnapt. Je ontvangt van mij een herinnering wanneer ik zie dat de factuur niet is betaald. Blijft betaling nog steeds uit? Dan zal ik helaas wat strenger moeten worden en breng ik wettelijke rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten in rekening.

 

9 – Reiskosten gaan omhoog
Ik mag mijn prijzen eens per kalenderjaar aanpassen. Als ik daartoe besluit, stel ik je daarvan op de hoogte.

 

10 – Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijke informatie (ofwel, gegevens waarvan we weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze een vertrouwelijk karakter hebben), houden we allebei natuurlijk geheim. Deze geheimhoudingsplicht geldt echter niet wanneer de gegevens zijn verstrekt aan een derde partij in verband met een wettelijk voorschrift, een rechterlijke uitspraak of indien verstrekking noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden door mij.

 

11 – Wijzigen van mijn voorwaarden
Ik heb het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of aan te vullen. Over grote wijzigingen informeer ik je natuurlijk. Ben je niet akkoord? Laat het mij dan binnen 14 dagen nadat ik je op de hoogte heb gesteld, weten. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten.

 

Verkeerde afslag

12 – Als onze wegen scheiden
We gaan natuurlijk uit van een duurzame samenwerking, maar het kan altijd voorkomen dat onze wegen al eerder scheiden.

 

Zowel jij als ik mag op ieder gewenst moment besluiten niet meer verder te willen met de reis (‘annuleren’). Dit laten we aan elkaar weten door een e-mail te sturen waarin de overeenkomst wordt geannuleerd. Bij annulering dien jij alle uren die ik al heb gemaakt en eventuele (on)kosten te vergoeden. Let wel, als we een langdurige overeenkomst zijn aangegaan (langer dan 6 maanden) of een overeenkomst voor onbepaalde tijd (we zijn op een wereldreis zonder einddatum), dan geldt een opzegtermijn van 14 dagen. Wanneer ik besluit onze overeenkomst te annuleren, ben ik niet gehouden jouw (eventuele) schade hierdoor te vergoeden.

 

Is ons avontuur tot een einde gekomen? Wees je er dan van bewust dat ik gebruikte en gemaakte materialen en bestanden niet langer voor jou hoef te bewaren.

 

13 – De reis valt in duigen: aansprakelijkheid
Ik ga altijd zeer secuur te werk, maar fouten zijn menselijk. Als er iets mis gaat of dreigt te gaan tijdens onze reis, dien je mij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen via een ingebrekestelling. Hierin geef je mij een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen (daar ga ik natuurlijk mijn uiterste best voor doen!).

 

Mijn aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze voorwaarden). Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komt nooit voor mijn rekening. Ook ben ik niet aansprakelijk voor schade ontstaan door (ingeschakelde) derden. Ben ik toch aansprakelijk, dan is de maximale verschuldigde vergoeding, de afgesproken prijs voor de opdracht, met een maximum van €1.000,-. Je vrijwaart mij voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.

 

De beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde. Goed om te weten: Iedere vordering en / of claim tegen mij verjaart binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen.

 

Heb je een klacht over de uitvoering van de overeenkomst of mijn factuur? Laat dit mij uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum weten. Een klacht betekent niet dat je jouw betaling mag uitstellen.

 

14 – Welke rechter, welk recht?
Krijgen we ruzie? Dan spreken we af dat we eerst onze uiterste best gaan doen om samen tot een oplossing te komen. Komen we er samen echt niet uit? Dan is de rechtbank Rotterdam exclusief bevoegd om van ons conflict kennis te nemen.

 

Op onze overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

Onze bestemming bereikt

15 – Een duurzame wereld voor iedereen
Tijdens mijn werkzaamheden creëer ik regelmatig werken, zoals infographics of rekenmodellen, en deel ik mijn kennis via trainingen en workshops. Het delen van kennis is namelijk essentieel om tot een duurzame wereld te komen. In lijn met deze gedachte valt mijn werk, tenzij we iets anders zijn overeengekomen, onder een creative commons licentie (CC BY-ND 4.0). Dit betekent dat jij en ik het werk mogen verspreiden (de licentie is niet-exclusief). De voorwaarden van deze licentie vind je hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.nl

 

Onder deze licentie ben je vrij om

✓ mijn werk (commercieel) te delen,

 

maar wel onder deze voorwaarden:
✓ vermeld mijn naam, plaats een link naar de licentie en geef aan of het werk veranderd is.
✓ je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.
✓ je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

 

Het is mij toegestaan om werken die in het kader van de overeenkomst door mij worden gemaakt, jouw logo, merk en (bedrijfs)naam, te gebruiken voor mijn promotionele doeleinden. Als ik van plan ben om dit te doen, zal ik dit altijd eerst met je bespreken.

 

Gefeliciteerd, je hebt deze algemene voorwaarden helemaal doorgelezen! Best een prestatie, dus daarom ontvang je van mij een reep Tony Chocolonely. Dit hoef je alleen even aan mij door te geven en dan zorg ik ervoor dat het in orde komt.